زبان استاندارد CMMN

 استاندارد های CMMN و BPMN

CMMN
معرفی استاندارد DMN

نماد های استاندارد CMMN

CMMN

یک مثال

CMMN

انواع پیشامدها در استاندارد cmmn چیست؟

مفاهیم اساسی استاندارد CMMN چیست؟

چرا bpmn به تنهایی کافی نیست؟

معرفی استاندارد DMN

سیستم BPMN

نرم افزار هایی که علاوه بر BPMN از  CMMN هم پشتیبانی میکنند