مدیریت پروژه چابک
اموزش چابکی
مدیریت پروژه آبشاری

چابک سازی سازمان

سازمان های چابک نسبت به سازمان های قبلی خود از یکپارچگی بیشتری برخوردارند. در این موسسات همه اجزا با یکدیگر اثربخشی جامع را اعمال می کنند . سازمان های چابک همواره تاکید بر کار و حرکت مستمر دارند . در این سازمان ها اهداف می توانند هفتگی و یا حتی روزانه تغییر یابند.
دانلود کتاب چابک سازی سازمان