شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های خطی

نمودار خطی نزولی
فرمول محاسبه پیشرفت شاخص نمایی صعودی نوع 1
نمودار خطی شاخص خطی نزولی
نمودار عقربه ای شاخص خطی نزولی

شاخص های غیر خطی (رشد نمایی)

فرمول محاسبه پیشرفت شاخص نمایی صعودی نوع 1
نمودار عقربه شاخص نمایی صعودی
فرمول محاسبه پیشرفت شاخص صعودی نمایی نوع دوم
نمودار خطی شاخص نمایی صعودی نوع دوم
نمودار عقربه ای شاخص صعودی نمایی نوع دوم

شاخص های غیر خطی (نزول نمایی)

فرمول محاسبه پیشرفت شاخص نمایی نزولی نوع اول
نمودار خطی شاخص نزولی نمایی نوع اول
نمودار عقربه ای شاخص نزولی نمایی نوع دوم
فرمول محاسبه پیشرفت نشاخص نمایی نزولی نوع دوم
نمودار خطی شاخص نزولی نمایی نوع دوم

شاخص های غیر خطی (سینوسی)

فرمول محاسبه پیشرفت شاخص سینوسی
نمودار خطی شاخص سینوسی

شاخص های غیر خطی (باینری)

مشاوره رایگان ارزیابی عملکرد بر اساس BSC

ارزیابی عملکرد صحیح ، سازمان را به در راستای دستیابی به قله های رفیع تعالی سوق می دهد.

دریافت مشاوره رایگان