انجام کار – فرایند

تعریف استاندارد ISO 9001  از فرایند و فرایند گرایی

معرفی استاندارد DMN

چارچوب چانگ در مدیریت فرایند و فرایند گرایی

process

تعریف فرایند و فرایند گرایی به بیان انجمن کیفیت آمریکا ASQ

رویکرد مبتنی بر فرآیند یا فرایند گرایی چیست؟

فرایند گرایی

تعریف فرایند و فرایند گرایی در کسب و کار

معرفی استاندارد CMMN

فرایند گرایی یا فرایند محوری چه تاثیراتی در افزایش بهره وری سازمان دارد؟

مدیریت فرایند های کسب و کار (Business Process Management)

فرایند

چرا باید از رویکرد فرآیندی و فرایند گرایی استفاده کنیم؟

فرایند گرایی