یکی از مفاهیم اصلی که در این استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است ، مفهوم زنجیره تامین مواد غذایی می باشد. شاید در نگاهی سطحی به این کلمات، کارخانه های مواد غذایی و تامین کنندگان مواد غذایی در ذهن تدایی شود اما زنجیره تامین مواد غذایی در استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ مفهومی جامع دارد که دربرگیرنده مزارع کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط، رستوران ها، عرضه کنندگان مواد غذایی و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند می باشد.
از استاندارد ISO22000:2018 چه می دانید؟ جهت مطالعه مقاله ای در همین زمینه، اینجا کلیک کنید.
استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی