کنترل فرایند اماری SPC

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-01/WS 

اعلام می گردد

16 

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 پیشرفته

نرم افزار امار و کنترل کیفیت MINITAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-02/SW

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

 پیشرفته

تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-03/WS

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته  

 

پیش بینی وتحلیل خرابی وشکست FMEA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-04/WS 

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته 

 

طرح ریزی کیفت دوره آموزشی APQP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-05/WS

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد

پیشرفته 

 

 

فرایند تایید قطعات تولیدی PPAP

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-06/WS

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته  

 

 

سیستم تضمین کیفیت تامیین کنندگان SQA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-07/WS

 اعلام می گردد

16 

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته 

تجزیه و تحلیل SWOT

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-08/WS

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته 

 

 

 *

 *

نظام اراستگی محیط کار 5S

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-09/WS

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفته 

 

 *

 *

آشنایی با رویکرد حل مسئله شش سیگما

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

 QT-A-10/WS

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

پیشرفتته 

 

آشنایی با کمربندسبز شش سیگما

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-11/WS

 اعلام می گردد

 16

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

پیشرفته

 

 

 *

الگوبرداری سیستماتیک (BENCH MARKETING)

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-12/WS

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 پیشرفته

 

 

DFSS با رویکرداسفاده ازابزار QFD

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

QT-A-13/WS

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

 اعلام می گردد

 پیشرفته