منظور از مدیریت نوآوری و فناوری مجموعه فعالیت هایی است که منتج به تجاری سازی محصولات با بهره مندی از جدیدترین فناوری ها در سطح بنگاه ها می باشد. هدف از ایجاد این گرایش تربیت افرادی است که بتوانند چالش های موجود در ارتباط با مدیریت نوآوری و فناوری را بررسی و تحلیل نموده و راهکارهای مناسبی ارائه نمایند.

از اهداف ایجاد این گرایش آشنایی با اخرین دستاوردهای فناوری در جهات مختلف صنعتی و بکارگیری آن درانواع فرآیندهای تولید به منظور توسعه و تکوین محصولات و فرآیندهای جدید می باشد. در این شاخه به دانشجویان فهمی عمیق و جامع از تفاوت های مابین مدیریت نوآوری و فناوری با روش های سنتی معمولی ارائه خواهد شد.  تمرکز این گرایش بر مسائل و نیازهای عملیاتی و اداری وابسته به مدیریت طراحی و توسعه و تجاری سازی محصولات با استفاده از پیشرفته ترین محصولات خواهد بود.

رشته مدیریت نواوری و فن اوری دارای ۳۲ واحد است که ۱۲ واحد ان اجباری ، ۱۲ واحد ان اختیاری و ۸ واحد ان پایان نامه و سمینار است .

نام درس واحد
اصول حسابداری و هزینه یابی ۳
روشهای تولید  ۲ ۳
کنترل پروژه ۳
نام درس واحد
مبانی مدیریت فناوری ۳
مدیریت نوآوری و خلاقیت ۳
توسعه محصولات و فرایندهای جدید ۳
استراتژی تولید و خدمات ۳
نام درس واحد
ارزیابی، پیش بینی و انتقال فناوری ۳
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ۳
فنون و فناوری نوین تولید ۳
مدیریت دانش ۳
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ۳