هدف کلی این گرایش ، تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طرح سیستم های مختلف مورد نیاز جامعه است. در این چارچوب دوره برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به تعلیم و تحقیق پیرامون تئوری، مدل سازی، طراحی و کاربرد روش های برنامه ریزی سیستم های اقتصادی می پردازد.
به عبارتی هدف تربیت افرادی است که بتوانند با بهره گیری ازدانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمانهای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه حلها و سیاستهای مؤثر و متناسب را ارائه نمایند.
فارغ التحصیلان این دوره با بهره گیری از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواهند بود در زمینه های زیر فعالیت کنند : مدیر و کارشناس ارشد، تنظیم سیاستهای اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشوردر سطوح مختلف

این گرایش داراری ۳۲ واد درسی است که ۱۷ واحد ان اجباری ، ۹ واحد اختیاری و ۶ واحد ان پایان نامه می باشد .

نام درس واحد
اقتصاد سنجی ۳
نام درس واحد
اقتصاد خرد ۳
اقتصاد کلان ۳
اقتصاد سنجی ۳
برنامه ریزی ریاضی ۳
سیستم های دینامیکی ۱ ۳
نام درس واحد
فرایندهای تصادفی ۳
تحلیل تصمیم گیری ۳
سیستمهای شهری ۳
  جمعیت شناسی و دینامیک جمعیت ۳
برنامه ریزی نیروی انسانی ۳
دینامیک اقتصادی ۳
اقتصاد توسعه ۳
اقتصاد ایران ۳
برنامه ریزی اقتصادی ۳
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ۳