موضوعات تحت پوشش گرایش حمل و نقل را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دستۀ حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود .

برنامه ریزی حمل و نقل شامل: مدیریت سیستمهای حمل و نقل، مطالعه تولید، توزیع و جذب سفر، مکانیابی احداث پارکینگها و ……
سیستمهای هوشمند حمل و نقل شامل: طراحی چراغ های راهنمایی با زمان بندیهای هوشمند و تسهیلات هوشمند حمل و نقل
ایمنی ترافیک، تصادفات و ریسک شامل: بهبود ایمنی معابر و راه ها، تعیین نقاط حادثه خیز، مدلسازی و پیش بینی تصادفات و ……
حمل و نقل ریلی شامل: طراحی خطوط حمل و نقل ریلی بین شهری و درون شهری، برنامه ریزی ایستگاه ها و فواصل زمانی حرکت قطارها
حمل و نقل هوایی و دریایی شامل: برنامه ریزی حمل و نقل هوایی و دریایی و طرح فرودگاه ها و بنادر
مهندسی ترافیک شامل: مدلسازی جریان ترافیک با و یا بدون استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، بررسی تأثیرات پارامترهای جریان ترافیک مانند سرعت، حجم و تاخیر برمصرف سوخت و محیط زیست، بررسی رفتار رانندگان در تحلیلهای ترافیکی، فرهنگ سازی ترافیک و …..

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۴ واحد ان اجباری ، ۱۰ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد ان پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
تحلیل سیستم های حمل و نقل ۳
مهندسی ترافیک پیشرفته ۳
برنامه ریزی حمل و نقل ۳
تحقیق در عملیات ۲
تقاضا در حمل و نقل ۳
نام درس واحد
مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل ۳
اقتصاد سنجی ۳
طرح و محاسبه راه آهن ۳
تکنولوژی حمل و نقل ۳
ریاضیات عالی مهندسی ۳
تحلیل ریسک ۳
اصول مهندسی بنادر ۳
طراحی فرودگاه ۳
ایمنی در ترافیک ۳
برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین ۳
مدیریت و نگهداری راه ۳
حمل و نقل دریایی ۲
حمل و نقل هوایی ۲
اقتصاد حمل و نقل ۲
حمل و نقل همگانی ۲
آمار و احتمالات پیشرفته ۲
آلودگی های هوا و روش های کنترل ۲
کاربرد کامپیوتر در مهندسی حمل و نقل ۲