برنامه ریزی تولید

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-JC-01

اعلام می گردد 

۱۲۰

اعلام می گردد 

دارد

۲۱.۸۰۰.۰۰۰

شغل

 *

 *

 *

*

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-JC-02

 اعلام می گردد

۳۲

اعلام می گردد 

دارد

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ 

شغل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-03

 اعلام می گردد

۱۶ 

اعلام می گردد 

دارد

۳.۵۷۰.۰۰۰

شایستگی

 *

 

 

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-04

 اعلام می گردد

۸

اعلام می گردد 

دارد

۲.۳۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-05

 اعلام می گردد

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۱۹,۳۰۰,۰۰۰

شایستگی

 *

 

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-06

 اعلام می گردد

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

شایستگی

 

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-07

 اعلام می گردد

۲۴

اعلام می گردد 

دارد

شایستگی

 

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PP-CC-08

 اعلام می گردد

۲۴

اعلام می گردد 

دارد

شایستگی