اموزش نرم افزار اکسس

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-01/SW

اعلام می گردد 

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی

 *

اموزش نرم افزار اکسل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-02/SW

اعلام می گردد 

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی 

اموزش نرم افزار شبیه سازی ARENA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

 اعلام می گردد

 مقدماتی

 *

 *

 *

 *

اموزش نرم افزار شبیه سازی ED

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

 اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 مقدماتی

اموزش نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-05/SW

 اعلام می گردد

16 

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

پیشرفته 

 *

 *

 *

 *