فرم ارزشیابی دوره آموزشی

کد فرم : IE-F-08

شماره بازنگری : 01

خانه مهندسی صنایع در نظر دارد بهترین خدمات آموزشی را برای شما فراهم آورد ، بهترین راهنمای ما نظرات شما می باشد . پس با تکمیل این فرم ما را یاری نمایید .