پاسخ سوالات توسط سرکار خانم دکتر حسنی تهیه و ارائه گردیده است.

سوالای طرح ریزی هم زیاد سخت نبوده و منطقیه به نظر ما

 

 

 

پاسخ_سوالات_طرح‌ریزی_ارشد_96،_خانه