سيستم هاي بزرگ عموماً بدليل پيچيده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثير عوامل متعدد در عملكرد آنها، بايد با استفاده از روشهاي علمي دقيق برنامه ريزي شوند تا از كارآيي لازم برخوردار و در رفع نيازهاي جامعه توانا باشند. معمولاً جنبه اقتصادي طراحي اين سيستمها يكي از وجوه بسيار مهم در طراحي است. از آنجاكه تهيه و اجراي نظام جامع برنامه ريزي، بدون وجود متخصص در اين زمينه عملي نيست اين رشته تلاش ميكند تا متخصصيني را تربيت كند تا با تسلط به مباحث اقتصادي بتوانند در طراحي جنبه هاي اقتصادي سيستم هاي كلان نقش ايفا كنند .
رشته مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي به تعليم و تحقيق در زمينه برنامه ريزي و طراحي سيستمهاي اقتصادي مورد نياز جامعه مي پردازد. اين سيستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، يا كشور مطرح ميشوند. مسايل اقتصادي مطرح در سيستمهاي حمل و نقل، آب رساني و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزيع كالاها، زمين و توزيع انرژي، خدمات آموزشي يا بهداشتي از اينگونه اند. در كليه اين سيستمها هر يك از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك سيستم از اهميت ويژه اي برخوردار است كه بر مطالعه، مدل سازي، و تجزيه و تحليل اقتصادي اينگونه سيستمها تاكيد ميشود.
فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليت هاي زير خواهند بود:

  • انجام امور برنامه ريزي در دواير مختلف برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه استانها
  •  انجام امور برنامه ريزي در وزارتخانه ها و ادارات كل استانها
  • تدريس در موسسات آموزش عالي براي تربيت متخصصان برنامه ريزي در سطوح كارداني و كارشناسي

این گرایش دارای ۳۴ واحد درسی است که ۱۶ واحد ان اجباری ، ۱۲ واحد اختیاری و ۶ واحد آن پایان نامه می باشد .

نام درس واحد
مبانی اقتصاد ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی ریاضی ۳
اقتصاد سنجي ۱ ۳
اقتصاد خرد ۱ ۳
اقتصاد مالی ۱ ۳
اقتصاد کلان ۱ ۳
اقتصاد مالی ۲ ۳
اقتصاد سنجی ۲ ۳
اقتصاد سنجی مالی ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی ریاضی ۳
اقتصاد سنجی ۱ ۳
اقتصاد خرد ۱ ۳
اقتصاد خرد ۲ ۳
اقتصاد کلان ۱ ۳
اقتصاد کلان ۲ ۳
اقتصاد سنجی ۲ ۳
اقتصاد سنجی مالی ۳
اقتصاد سنجی کاربردی ۳
نام درس واحد
اقتصاد خرد ۲ ۳
سرمايه گذاري زمين مسكن ۳
مديريت مالي پيشرفته ۳
مباحث منتخب مالي ۳
سازمان هاي صنعتي ۳
اقتصاد كلان ۲ ۳
اقتصاد سنجي كاربردي(خرد) ۳
بانكداري اسلامي ۳
اقتصاد بانكداري ۳
ارزيابي و مديريت ريسك ۳
نام درس واحد
اقتصاد ايران ۳
سازمان هاي صنعتي ۳
اقتصاد اسلامي ۳
اقتصاد مالي ۲ ۳
رشد و توسعه ۳
مباحث منتخب اقتصاد كلان ۳
اقتصاد سياسي ۳
نظريه بازي ۳
مهندسي مالي ۳
بانكداري اسلامي ۳
اقتصاد بازار كار ۳
اقتصاد توسعه ۳
اقتصاد بخش عمومي ۳
اقتصاد بانكداري ۳