سیستم های بزرگ عموماً بدلیل پیچیده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تاثیر عوامل متعدد در عملکرد آنها، باید با استفاده از روشهای علمی دقیق برنامه ریزی شوند تا از کارآیی لازم برخوردار و در رفع نیازهای جامعه توانا باشند. معمولاً جنبه اقتصادی طراحی این سیستمها یکی از وجوه بسیار مهم در طراحی است. از آنجاکه تهیه و اجرای نظام جامع برنامه ریزی، بدون وجود متخصص در این زمینه عملی نیست این رشته تلاش میکند تا متخصصینی را تربیت کند تا با تسلط به مباحث اقتصادی بتوانند در طراحی جنبه های اقتصادی سیستم های کلان نقش ایفا کنند .
رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طراحی سیستمهای اقتصادی مورد نیاز جامعه می پردازد. این سیستم ها عموماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح میشوند. مسایل اقتصادی مطرح در سیستمهای حمل و نقل، آب رسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالاها، زمین و توزیع انرژی، خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه اند. در کلیه این سیستمها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بر مطالعه، مدل سازی، و تجزیه و تحلیل اقتصادی اینگونه سیستمها تاکید میشود.
فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:

  • انجام امور برنامه ریزی در دوایر مختلف برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه استانها
  •  انجام امور برنامه ریزی در وزارتخانه ها و ادارات کل استانها
  • تدریس در موسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان برنامه ریزی در سطوح کاردانی و کارشناسی

این گرایش دارای ۳۴ واحد درسی است که ۱۶ واحد ان اجباری ، ۱۲ واحد اختیاری و ۶ واحد آن پایان نامه می باشد .

نام درس واحد
مبانی اقتصاد ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی ریاضی ۳
اقتصاد سنجی ۱ ۳
اقتصاد خرد ۱ ۳
اقتصاد مالی ۱ ۳
اقتصاد کلان ۱ ۳
اقتصاد مالی ۲ ۳
اقتصاد سنجی ۲ ۳
اقتصاد سنجی مالی ۳
نام درس واحد
برنامه ریزی ریاضی ۳
اقتصاد سنجی ۱ ۳
اقتصاد خرد ۱ ۳
اقتصاد خرد ۲ ۳
اقتصاد کلان ۱ ۳
اقتصاد کلان ۲ ۳
اقتصاد سنجی ۲ ۳
اقتصاد سنجی مالی ۳
اقتصاد سنجی کاربردی ۳
نام درس واحد
اقتصاد خرد ۲ ۳
سرمایه گذاری زمین مسکن ۳
مدیریت مالی پیشرفته ۳
مباحث منتخب مالی ۳
سازمان های صنعتی ۳
اقتصاد کلان ۲ ۳
اقتصاد سنجی کاربردی(خرد) ۳
بانکداری اسلامی ۳
اقتصاد بانکداری ۳
ارزیابی و مدیریت ریسک ۳
نام درس واحد
اقتصاد ایران ۳
سازمان های صنعتی ۳
اقتصاد اسلامی ۳
اقتصاد مالی ۲ ۳
رشد و توسعه ۳
مباحث منتخب اقتصاد کلان ۳
اقتصاد سیاسی ۳
نظریه بازی ۳
مهندسی مالی ۳
بانکداری اسلامی ۳
اقتصاد بازار کار ۳
اقتصاد توسعه ۳
اقتصاد بخش عمومی ۳
اقتصاد بانکداری ۳