هدف این گرایش تربیت مدیر و متخصص برای پروژه های مختلف از طریق آموزش علوم و فون مدیریت پروژه با تاکید بر روشهای نظام گرا به افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی باشند تا با یادگیری علوم و فنون مرتبط اهداف و مقاصد برنامه ها و پروژه ها در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوب ترین کیفیت ممکن باشد.

برخی مهارت های فارغ التحصیلان این گرایش :

  • هدف گذاری و مدیریت پروژه

  • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و اجرای پروژه

  • به کارگیری ابزارهای نوین و پیشرفته در مدیریت پروژه

  • پیشبرد پروژه در چارچوب فوانین و مقررات ملی و بین المللی و مذاکرات

  • مدیریت مالی و حسابداری پروژه

  • مدیریت هزینه و زمان پروژه

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۶ واحد ان دروس جبرانی ، ۱۰ واحد دروس اجباری ، ۴ واحد دروس اختیاری و ۱۲ واحد دروس تخصصی و ۶ واحد آن پایان نامه می باشد .

نام درس واحد
مدیریت مالی ۳
اقتصاد مهندسی ۳
اصول حسابداری و هزینه یابی ۳
برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳
سیستم های اطلاعات مدیریت ۳
تحقیق در عملیات ۳
احتمال و آمار مهندسی و کاربرد آن در مدیریت ۳
مدیریت تولید و عملیات ۳
آشنایی با حوزه کسب و کار در گرایش تخصصی ۳
نام درس واحد
روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه ۳
اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها ۲
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور ۳
اصول و نظریه های سازمان و مدیریت ۲
نام درس واحد
مدیریت سرمایه گذایر و تامین مالی طرح ها ۲
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه ها ۲
تصمیم گیری و روش های کمی در مدیریت پروژه ۲
مدیریت ایمنی، بهداششت و محیط زیست ۲
مدیریت کیفیت و بهره وری ۲
مدیریت و مهندسی ارزش ۲
مدیریت و مستند سازی ارزش ۲
شاخص ها و اندازه گیری عملکرد پروژه ۲
نظام فنی و اجرایی پروژه ۲
مدیریت چرخه عمر و محصول پروژه ۲
مباحث منتخب در حوزه تخصصی ۲
تکنیک های پیشرفته زمانبندی پروژه ۲
مطالعه موردی ۲
ابزارهای مالی اسلامی ۱
اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه ۱
مدیریت اسلامی ۱
نام درس واحد
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالادستی ۲
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های پایین دستی ۲
مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه ها ۲
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز ۲
مدیریت تامین و تدارکات در پروژه های نفت و گاز ۲
مدیریت انتقال و توسعه فناوری های نفت و گاز ۲