میتس آپ رایگان بازارکار مهندسی صنایع

آشنایی با توانایی های مورد نیاز بازار کار و صنعت

نیازهای کارخانجات و کارفرمایان

حضور کاملا رایگان

زمان : ۹ دی ماه ۹۸ ساعت ۱۳ تا ۱۷