گرایش های کد ضریب 1 ارشد مهندسی صنایع 

بهینه سازی سیستم ها
سیستم های سلامت
کیفیت و بهره وری
سیستم های اطلاعاتی
ایمنی در راه آهن
حمل و نقل ریلی

گرایش های کد ضریب 2 ارشد مهندسی صنایع 

سیستم های کلان
سیستم های محیط زیست

گرایش های کد ضریب 3 ارشد مهندسی صنایع 

آینده پژوهی

گرایش های کد ضریب 4 ارشد مهندسی صنایع 

سیستم های مالی
لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت پروژه

گرایش های کد ضریب 5 ارشد مهندسی صنایع 

مدیریت مهندسی

با تمام قدرت در حال تهیه آموزش های مرتبط با مهارت های شغلی و کاربردی مهندسی صنایع هستیم.

معصومه حسنی, خانه مهندسی صنایع
شرکت در وبینار معرفی گرایش های ارشد مهندسی صنایع