لجستیک در لغت به معنی مدت زمانی است که برای مهیا کردن منابع، مورد نیاز است. مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که مفهوم زمان و مکان را به آن می افزاید و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی، اجرا وکنترل جریان مستقیم و معکوس مواد، کالا و اطلاعات مرتبط و ذخیره سازی کارا و اثربخش آنها میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری می باشد .

در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با توان تحلیل، طرح ریزی و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تامین و فرآیندهای جاری در آن با تاکید بر جنبه های مهندسی است.

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به عنوان کارشناس ارشد، راه حل های علمی و کاربردی در زمینه طراحی، بهینه سازی ساختار و فرآیندهای زنجیره تامین و بهبود عملکرد آنها و همچنین پیاده سازی سیستم های مدیریت زنجیره تامین ارائه نمایند.

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
طراحی سیستم های صنعتی ۳
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین ۳
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی ۳
فناوری اطلاعات ۳
نام درس واحد
سیستم های توزیع ۳
لجستیک بین الملل ۳
شبیه سازی سیستم های لجستیکی ۳
مدیریت و برنامه ریزی تقاضا ۳
بسته بندی ۳
طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین ۳
مدیریت تدارکات ۳
زنجیره تامین الکترونیکی ۳
زنجیره تامین تحلیلی ۳
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل ۳
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل ۳
طراحی انبار و عملیات آن ۳
مدیریت مواد و موجودی ها ۳
انبارداری و جابجایی مواد ۳
مباحث خاص در زمینه انبارداری ۳
نام درس واحد
اصول شبیه سازی ۳
تحقیق در عملیات  2 ۳
برنامه ریزی تولید ۳
طرحریزی واحدهای صنعتی ۳