شتاب علم و فناوری در دنیای کنونی زیربنای کلیه تحولات اجتماعی اقتصادی بوده و عصر کنونی، عصر اطلاعات نام گرفته است.

تنها با تکیه بر دور اندیشی و مسلح شدن به ابزار ها و مهارت های تصمیم گیری علمی و تخصصی بر اساس مطالعات آینده است که می توان به عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفا نمود.

آینده پژوهی گرایشی با زمینه میان رشته ای مهندسی، مدیریت و علوم انسانی به منظور تربیت متخصصانی که دارای قدرت تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های مختلف خرد و کلان خواهند بود.

از مهم ترین اهداف وجود رشته اینده پژوهی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • عمیق تر کردن دیدگاه های فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و مدیریت نسبت به آینده و فرآیند های تصمیم سازی و تصمیم گیری
  • نیاز مبرم به تربیت متخصصان در حوزه آینده پژوهی جهت برنامه ریزی های کلان، تحلیل و سیاست گذاری و تصمیم گیری ها در کلیه حوزه های تاثیر گذار از جمله علم و فناوری و پیامد های اجتماعی، انسانی و اقتصادی آن

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
مبانی و روشهای مدلسازی ۳
روشهای پیش بینی ۳
مطالعات علم و فناوری ۳
مدیریت داده کاوی ۳
مبانی و روشهای مدلسازی و سیستمهای دینامیکی ۳
نام درس واحد
مدیریت تغییر ۳
سیاست گذاری علم و فناوری ۳
تصمیم سازی و تصمیم گیری ۳
مدیریت دانش ۳
اقتصاد علم و فناوری ۳
مدیریت فناوریهای نوظهور ۳
آینده پژوهی، جامعه و سناریوهای جهانی ۳
آینده پژوهی، اخلاق و فرهنگ ۳
آینده پژوهی و توسعه پایدار ۳
مدیریت علم خلاقیت و فناوری ۳
تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری ۳
استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده ۳
کارگاه آینده نگاری ۳
مدیریت استراتژیک علم و فناوری ۳
انتقال فناوری ۳
برنامه ریزی استراتژیک ۳
ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری ۳
روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی ۳