کمربند های شش سیگما

پس از آشنایی با ابزار قدرتمند و کارامد شش سیگما در حوزه کیفیت،می خواهیم نگاه دقیق تر و نکته بینانه تری در این حوزه داشته باشیم.

پیاده سازی و استفاده از تکنیک شش سیگما در سطوح مختلفی انجام می شود و هر سطح وظیفه مشخص و تعریف شده ای در سازمان ایفا می نماید و این نقش ها بسته به سطوح مختلف متفاوت می باشد.

حهت افزایش مهارت های خود در زمینه شش سیگما می توانید در دوره شش سیگما با عنوان روی کرد ها، مفاهیم و کاربرد های شش سیگما شرکت نمایید.

در سطح پروژه،کمربندها به شکل زیر تعریف می گردند:

  • کمربند سیاه(black belts)

  • کمربند سیاه مستر(master black belts)

  • کمربند سبز(green belts)

  • کمربند زرد(yellow belts)

  • کمربند سفید(white belts)

پیاده سازی پروژه ها و عملیات بهبود توسط این افراد در سازمان انجام می شود که نحوه انتخاب این نقش ها و مسئولیت ها در ابتدا در جلسات مشاوره مشاوره شش سیگما تعیین می شود.

حال به تعریف هر کدام از کمربندها می پردازیم:

کمربند سیاه

به پروژه هایی که باعث رفع مشکل کمک می نمایند،می انجامد.پرورش و رهبری تیم های پروژه را بر عهده دارد.

کمربند سبز

به جمع آوری داده ها و تحلیل پروژه های کمربند سیاه می پردازد.به پروژه های کمربند سبز و یا تیم ها می انجامد.

کمربند مستر سیاه

کمربند سیاه را پرورش و رهبری می نماید.بیشتر در سطح برنامه ریزی شش سیگما کاربرد دارد و عمدتا وظیفه توسعه استراتژی و جهت گیری را بر عهده دارد.

به عنوان مشاور داخلی شش سیگما در سازمان فعالیت می نماید.

کمربند زرد

به عنوان اعضای تیم پروژه فعالیت می نماید.بهبود فرآیند هایی که باعث حمایت از پروژه می شوند را بررسی می نماید.

کمربند سفید

می تواند در تیم های داخلی حل مسئله که از پروژه ها حمایت کلی می نمایند،به کار گرفته شود اما عضوی از تیم پروژه شش سیگما به حساب نمی آیند.

در ادامه لازم است تا با دو تعریف در حوزه پروژه های شش سیگما آشنا شویم:

پشتیبات شش سیگما:مجری شش سیگما چشم انداز سازمان،ماموریت،اهداف و ابزارهای لازم برای پیاده سازی پروژه ها را ترسیم می نماید.

مجری شش سیگما:مجری شش سیگما مطابقت کلی پروژه را از طریق ایجاد تمرکز استراتژیک و برنامه های شش سیگما در فرهنگ و چشم انداز سازمان ایجاد می نماید.

تمامی پروژه ها به حمایت های سازمانی نیاز دارند. مجریان شش سیگما و پشتیبانان به پروژه ها جهت گیری می بخشند.آن ها تضمین می کنند که در سطوح بالا پروژه موفقیت آمیز باشد و دربرنامه ریزی های سازمانی ارزش افزوده ایجاد نماید و مثمر ثمر باشد.

امیدواریم معرفی کمربند های شش سیگما برای شما مهندسین و مدیران گرامی در ورود به بازار کار مهندسی صنایع مفید واقع گردد.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  ٠٢١۷۷۹۳۰۱۲۵-۰۲۱۶۶۴۸۳۹۱۲ تماس حاصل فرمایید.

جهت فراگیری عمیق تر شش سیگما، می توانید در دوره آموزش 6sigma‌ شرکت نمایید.