اگر به هر دلیل نمیتوانید در دوره های آموزشی حضوری خانه مهندسی صنایع شرکت نمایید میتوانید در دوره مجازی استاندارد ISO9001:2015 شرکت بنمایید.
آموزش استاندارد ایزو 9001 به صورت مجازی