طرح توجیهی

طرح توجیهی واژه ای است که این سال ها زیاد شنیده ایم , برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت و … به وجود طرح توجیهی نیاز پیدا کرده ایم .

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasbility Study ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﯾﮏ ﻃﺮح را از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار، ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﻘﺼﻮد از طرح هر پروژه صنعتی و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ و یا نهایی می گردد . یک طرح ممکن است ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازي آن را دارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾط موﻓﻘﯿﺖ و ﭘﭙﺶ ﺑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻏﺎز ﺷﻮد ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ زواﯾﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﻃﺮح را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي راﺣﺖ و درﺳﺘﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ

ﺑﺨﺶ اول – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار : ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Market Study  ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﺼﺮف، ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم – ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻓﻨﯽ :ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Technical Feasibility ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻣﺤﻞ اﺟﺮا، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ :ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Financial Analysis ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدآوري ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺰارش و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮا و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن داراي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت (ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﺟﺮاي آن ﻃﺮح، اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﺳﺖ . ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ، واردات، ﺻﺎدرات و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .روش هایي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از دو ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ روش ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

1.ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮﻓﯽ، واﺳﻄﻪ اي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺑﻮدن

2. آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس

انواع طرح های توجیهی

ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار (اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏ، ﺳﺎزﻣﺎن، ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي او را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟیهی باید سعی نمود واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﯾﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن، از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ دوري ﺟﺴﺖ.

طرح ایجاد

ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه اﻧﺪازي ﻧﺸﺪه، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح از اﺻﻄﻼﺣﺎت موجود و مورد نیاز استفاده می شود .

طرح توسعه :

ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ، اﻋﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮداﺧﺖ وام در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺎ از اﺻﻄﻼﺣﺎت موجود و پس از توسعه استفاده می گردد .

مراحل تهیه طرح توجیهی

 مراحل تنظیم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود :

1.مقدمه

2.خلاصه بررسی های اولیه ( موقعیت یابی )

3.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮي ﻃﺮح

4.مشخصات طرح

5.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه

6.ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح

7.ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي ﺛﺎﺑﺖ

8.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻃﺮح

9.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪي اﺳﺘﻬﻼك ﻃﺮح

10.ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ي در ﮔﺮدش ﻃﺮح

11.برآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ي ﺗﻮﻟﯿﺪ

12.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮآﯾﻨﺪ و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل

13.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻞ ﻃﺮح

14.نحوه ي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

15.ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟی

16.ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

17.ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ي ﻣﺤﺼﻮل

18.ﺑﺮآورد ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ي ﻃﺮح

19.محاسبه ی نقطه ی سربه سر

20.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

21.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﺟﺮاي ﻃﺮح

22.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با کلیات نوشتن یک طرح توجیهی یا بیزینس پلن آشنا کنیم. برای یادگیری بیشتر میتوانید سایر مقالات ما را دنبال نمایید. اگر صاحب کسب و کاری هسنید و یا نیاز به یک مشاور طرح توجیهی دارید و یا به هر دلیلی میخواهید یک طرح توجیهی بنویسید با شماره تلفن های ما تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره های رایگان به شما برای تصمیم گیری صحیح شما هستند.