طرح توجیهی

طرح توجیهی واژه ای است که این سال ها زیاد شنیده ایم , برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت و … به وجود طرح توجیهی نیاز پیدا کرده ایم .

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasbility Study ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﻃﺮح را از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار، ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﻘﺼﻮد از طرح هر پروژه صنعتی و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ و یا نهایی می گردد . یک طرح ممکن است ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی آن را دارﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾط موﻓﻘﯿﺖ و ﭘﭙﺶ ﺑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻏﺎز ﺷﻮد ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ زواﯾﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﻃﺮح را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی راﺣﺖ و درﺳﺘﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ

ﺑﺨﺶ اول – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار : ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Market Study  ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﺼﺮف، ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم – ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﯽ :ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Technical Feasibility ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﯽ ﻃﺮح از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻣﺤﻞ اﺟﺮا، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ :ﻣﻌﺎدل واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Financial Analysis ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدآوری ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺰارش و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮا و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن دارای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت (ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﺟﺮای آن ﻃﺮح، اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﺳﺖ . ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ، واردات، ﺻﺎدرات و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .روش هایی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از دو ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ روش ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

1.ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮﻓﯽ، واﺳﻄﻪ ای، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻮدن

2. آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس

انواع طرح های توجیهی

ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار (اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏ، ﺳﺎزﻣﺎن، ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی او را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﻮﺟیهی باید سعی نمود واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﯾﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن، از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ دوری ﺟﺴﺖ.

طرح ایجاد

ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪه، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح از اﺻﻄﻼﺣﺎت موجود و مورد نیاز استفاده می شود .

طرح توسعه :

ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ، اﻋﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮداﺧﺖ وام در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺎ از اﺻﻄﻼﺣﺎت موجود و پس از توسعه استفاده می گردد .

مراحل تهیه طرح توجیهی

 مراحل تنظیم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود :

1.مقدمه

2.خلاصه بررسی های اولیه ( موقعیت یابی )

3.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﺮی ﻃﺮح

4.مشخصات طرح

5.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه

6.ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح

7.ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺛﺎﺑﺖ

8.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻃﺮح

9.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﺘﻬﻼک ﻃﺮح

10.ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی در ﮔﺮدش ﻃﺮح

11.برآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ

12.ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮآﯾﻨﺪ و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل

13.ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻞ ﻃﺮح

14.نحوه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

15.ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟی

16.ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

17.ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ی ﻣﺤﺼﻮل

18.ﺑﺮآورد ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ی ﻃﺮح

19.محاسبه ی نقطه ی سربه سر

20.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

21.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای ﻃﺮح

22.ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح

در این مقاله سعی کردیم تا شما را با کلیات نوشتن یک طرح توجیهی یا بیزینس پلن آشنا کنیم. برای یادگیری بیشتر میتوانید سایر مقالات ما را دنبال نمایید. اگر صاحب کسب و کاری هسنید و یا نیاز به یک مشاور طرح توجیهی دارید و یا به هر دلیلی میخواهید یک طرح توجیهی بنویسید با شماره تلفن های ما تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره های رایگان به شما برای تصمیم گیری صحیح شما هستند.