هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید

چگونه سازمان و کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

زرگترین مزیت رقابتی که یک سازمان برای رشد و تعالی خود می تواند به آن دست پیدا کند خلق ارزش برای ذی نفعانش می باشد.ارزش برای ذی نفعان سازمان از فرایند های سازمان ناشی می شود و مادامی که تحلیل کسب و کار در سازمان جاری نگردد ، فرایند ها به آن سطح از تعالی که باید ، دست پیدا نمی کنند. استاندارد BABOK راهنمایی است جهت تحلیل موثر کسب و کار در جهت ارائه راه حل هایی برای بهبود به منظور دستیابی به نیاز ها و انتظارات ذی نفعان.
هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید

هوش تجاری چیست؟

امروزه گفته می شود که داده ها دارایی هایی بسیار با ارزش ، حتی ارزشمند تر از نفت ، می باشند. در فرایند تحلیل کسب و کار با تحلیل صحیح داده ها می توان رفتار کسب و کار را تحلیل نمود و با بکار گیری استاندارد BABOK در فرایند تحلیل کسب و کار می توان دریافت که با استفاده از داده ها علی الخصوص هوش تجاری یا BI سازمان قادر به خلق ارزش برای ذی نفعان و رفع نیاز های خود می باشد.

هر آنچه از هوش تجاری در سازمان نیاز دارید

چگونه سازمان و کسب و کار خود را تحلیل کنیم؟

بزرگترین مزیت رقابتی که یک سازمان برای رشد و تعالی خود می تواند به آن دست پیدا کند خلق ارزش برای ذی نفعانش می باشد.ارزش برای ذی نفعان سازمان از فرایند های سازمان ناشی می شود و مادامی که تحلیل کسب و کار در سازمان جاری نگردد ، فرایند ها به آن سطح از تعالی که باید ، دست پیدا نمی کنند. استاندارد BABOK راهنمایی است جهت تحلیل موثر کسب و کار در جهت ارائه راه حل هایی برای بهبود به منظور دستیابی به نیاز ها و انتظارات ذی نفعان.
هر آنچه که برای تحلیل کسب و کار نیاز دارید