آموزش TQM توسط خانه مهندسي صنايع تهيه شده و منتشر گرديده است.

جلسه اول