آموزش TQM توسط خانه مهندسی صنایع تهیه شده و منتشر گردیده است.

جلسه اول