دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع دارای 2 گزینه برای صدور گواهینامه می باشد.

1 : صدور گواهینامه بین المللی به زبان انگلیسی از شرکت DNV AUSTRIA  که این گواهینامه در وبسایت شرکت مرجع قابل پیگیری بوده و در تمام دنیا معتبر است.

2 : صدور گواهینامه از سازمان محترم فنی و حرفه ای کشور پس از قبولی در آزمون های تئوری و عملی که این گواهینامه از جمله معتبر ترین گواهینامه های آموزشی دنیاس و در ILO فدراسیون جهانی کار ثبت می گردد.