شرکت کنندگان دوره مدیر تضمین کیفیت 3 گواهینامه آموزشی را دریافت می کنند.

1- گواهینامه آموزشی از شرکت DNV اتریش به صورت بین المللی و به زبان انگلیسی و قابل ردیابی در سایت مرجع

2- شرکت کنندگان محترم جهت آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور جهت اخذ گواهینامه ILO به این سازمان معرفی می گردند.

3-بر اساس نمره شرکت کنندگان در امتحان خانه مهندسی صنایع، از طرف آموزشگاه و شرکت مهندسین مشاور نور یک توصیه نامه شغلی در 3 سطح به شرکت کنندگان اهدا می گردد.