بله در دوره آموزش ISO9001 مجازی چند نمونه فرم و مدارک دیگر مانند فرم اهداف ، خط مشی ، نمونه شناسنامه فرآیند و … نیز در اختیار شرکت کننده محترم قرار خواهد گرفت