پس از پایان دوره یک آزمون عملی از شرکت کنندگان اخذ می گردد . بر اساس امتیاز این آزمون و همچنین WORK SHOP های طی دوره یک توصیه نامه شغلی در سطح های مقدماتی ، حرفه ای ، پیشرفته اعطا خواهد شد