رشته مدیریت مهندسی در دنیا رشته ای شناخته شده، با سابقه، متدوال و پولساز است. مدیریت مهندسی فرم خاصی از مدیریت است که با کاربرد اصول مهندسی در تجارب کسب و کار سر و کار دارد.

هدف از این گرایش آموزش مهندسینی است که بتوانند با بهره گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و تجاری در سازمان ها، شرکت ها و صنایعی بپردازند که در زمینه های مهندسی و فناوری و خدماتی فعالیت می نمایند. انتظار می رود دانش آموختگان این گرایش دارای مهارت های مناسب در زمینه های کاربردی مهندسی صنایع و مدیریت شوند به نحوی که بتوانند مدیریت علمی را در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی جامعه اجرا نمایند.

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
تئوری تصمیم گیری ۳
مهندسی سیستم ۳
مهندسی مالی ۳
برنامه ریزی زنجیره عرضه ۳
پیش بینی و سری های زمانی ۳
برنامه ریزی و مدیریت پروژه ۳
مدیریت کیفیت جامع ۳
مدیریت نوآور ی و فناوری ۳
مدیریت منابع انسانی ۳
بازاریابی ۳
نام درس واحد
مدیریت دانش ۳
قیمت گذاری و مدیریت درآمد ها ۳
مبانی تجارت الکترونیک ۳
تحلیل داده های مهندسی ۳
مدیریت عملیات خدماتی ۳
مدیریت مالی ۳
شبیه سازی کامپیوتری ۳
برنامه ریزی استراتژیک ۳
نام درس واحد
احتمال و آمار مهندسی ۳
تحقیق در عملیات ۳
مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد و کلان) ۳
اقتصاد مهندسی ۳
اصول مدیریت و تئوری سازمان ۳