آموزشگاه خانه مهندسی صنایع یک آموزشگاه فنی و حرفه ای بوده که مجوز فعالیت آموزشی خود را در رشته مهندسی صنایع و مدیریت از وزارت محترم کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است.