دانلود کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

از مهم ترین آموزش های مورد نیاز مهندسین صنایع و مدیریت، آموزش مدیریت پروژه و آموزش کنترل پروژه می باشد که آشنایی با نرم افزار های کنترل پروژه این امر را تسهیل می نماید. امروزه اقدام به هر كاري قبل از انجام برنامه ريزي و بررسي مراحل و نتايج حاصل از آن اشتباهي بزرگ محسوب مي شود.چرا كه بيش از گذشته سيستمها بر يكديگر تأثير گذار و تأثير پذير شده و ارزش منابع محدود نيز افزايش يافته است.
آموزش مدیریت و کنترل پروژه