تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 12 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پایان نامه و روش تحقیق : 8 واحد

 

دروس اجباری کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
برنامه ریزی ریاضی 3 اقتصاد سنجی 3
اقتصاد خرد پیشرفته 1 3 جمع 9

 

 

و همچنین یک درس از دروس زیر :

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
شبیه سازی کامپیوتری 3 اقتصاد کلان پیشرفته 3
سیستمهای دینامیکی 3 کامپیوتر و مدیریت داده ها و اطلاعات 3

 

 

دروس اختیاری ارشد سیستم های اجتماعی و اقتصادی
دسته اول :دروس تخصصی در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
برنامه ریزی حمل و نقل 3 تحلیل سیستمهای حمل و نقل 3
مدلهای زمانبندی 3 تحلیل تقاضای حمل و نقل 3
مهندسی ترافیک 3 ارزیابی پروژه های حمل و نقل 3
حمل و نقل همگانی 3 تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل 3
فرایند های احتمالی 3 تئوری تصمیم گیری 3

 

 

دسته دوم : دروس تخصصی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اقتصاد کلان پیشرفته 3 اقتصاد خرد 2 پیشرفته 3
توسعه و رشد 3 مالیه عمومی 3
اقتصاد بخش عمومی 3 برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی 3
جمعیت شناسی 3 برنامه ریزی استراتژیک 3
اقتصاد سنجی 2 3 پول و بانک 3
اقتصاد بین الملل 3 تاریخ عقاید اقتصادی 3

 

 

دسته سوم : دروس تخصصی در زمینه برنامه ریزی سیستمهای انرژی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
سیستمهای انرژی 1 : مبانی اقتصاد انرژی و  سیستم عرضه انرژی 3 سیستمهای انرژی 2 :روشهای برنامه ریزی و  مدلهای انرژی 3
انرژی و محیط زیست 3 تکنولوژی انرژی 3
پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی 3 اقتصاد کلان پیشرفته 3
کنترل بهینه 3 بهینه سازی مدلهای غیرخطی 3
اقتصاد منابع فناپدیر 3 برنامه ریزی توسعه سیستم برق 3
قابلیت اطمینان در شبکه برق 3 قیمت گذاری انرژی 3

 

 

دسته چهارم : دروس تخصصی در زمینه تحقیق در عملیات

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
برنامه ریزی خطی پیشرفته 3 بهینه سازی مدلهای غیر خطی 3
برنامه ریزی پویا 3 فرایندهای احتمالی 3
سیستمهای صف 3 تئوری تصمیم گیری 3
برنامه ریزی متغیرهای صحیح و تئوری شبکه ها 3 تئوری و کاربرد پایایی 3
پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی 3 مدلهای زمانبندی 3
  • دانشجو موظف است 12 واحد از 4 دسته دروس فوق را بگذراند.