دروس عمومی رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی ۱

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی ۲

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20

دروس پایه رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضی ۱

3

ریاضی ۲

3

معادلات دیفرانسیل

3

فیزیک ۱

3

فیزیک ۲

3

آز فیزیک ۱

1

آز فیزیک ۲

1

برنامه نویسی کامپیوتر

3

محاسبات عددی

2

جمع

22

دروس اصلی ، تخصصی و اجباری رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اقتصاد عمومی ۱

2

اقتصاد عمومی ۱

2

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

مدیریت و کنترل پروژه

3

ارزیابی کار و زمان

3

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

کنترل کیفیت آماری

3

تئوری اختمالات و کاربرد آن

3

جبرخطی

3

آمار مهندسی

3

تحقیق در عملیات ۱

3

تحقیق در عملیات ۲

3

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

نقشه کشی صنعتی

2

مبانی مهندسی برق

3

آز مبانی برق

1

اقتصاد مهندسی

3

استاتیک و مقاومت مصالح

3

علم مواد

3

روشهای تولید

3

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۱

3

برنامه ریزی تولید

3

اصول شبیه سازی

3

جمع

66

پروژه

3

دروس اختیاری رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

طراحی ایجاد صنایع

3

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

3

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۱

3

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

برنامه ریزی حمل و نقل

3

تحلیل سیستمها

3

مدلهای احتمالی و تئوری صف

3

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

3

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

آزمایشکاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

2

اتوماسیون صنعتی

3

ایمنی و بهداشت صنعتی

2

مونتاژ مکانیکی

3

کنترل عددی

3

کارگاه ماشین افزار ۲

1

کارگاه اتومکانیک

1

اصول بازاریابی

2

سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد

3

شیمی عمومی

3

مدیریت مالی

2

جمع

58

یک درس از سایر رشته های مهندسی

3

کارگاه ها

نام درس

تعداد واحد

کارگاه ماشین افزار ۱

1

کارگاه عمومی جوش

1

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

1