دروس عمومی رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی ۱

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی ۲

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20

دروس پایه رشته مهندسی صنایع

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضی ۱

3

ریاضی ۲

3

معادلات دیفرانسیل

3

فیزیک ۱

3

فیزیک ۲

3

آز فیزیک ۱

1

آز فیزیک ۲

1

برنامه نویسی کامپیوتر

3

محاسبات عددی

2

جمع

22