تعداد کل واحدها :32 واحد
دروس اصلی : 12 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پروژه و تحقیق : 8 واحد
 

دروس اصلی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
طراحی سیستمهای صنعتی 3 اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین 3
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی 3 فناوری اطلاعات 3

 

دروس اختیاری
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
سیستمهای توزیع 3 لجستیک بین الملل 3
شبیه سازی سیستمهای لجستیکی 3 مدیریت و برنامه ریزی تقاضا 3
بسته بندی 3 طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین 3
مدیریت تدارکات 3 زنجیره تامین الکترونیکی 3
زنجیره تامین تحلیلی 3 تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل 3
مدلهای زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 3 طراحی انبار و عملیات آن 3
مدیریت مواد و موجودیها 3 انبارداری و جابجایی مواد 3
مباحث خاص در زمینه انبارداری 3