برنامه درسی (سرفصل دروسکارشناسی ارشد مهندسی صنایع و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 12 واحد
دروس تخصصی : حداقل 12 واحد
پروژه و تحقیق : 8 واحد
 

دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روشهای آماری 3 اقتصاد مهندسی پیشرفته 3
طراحی سیستمهای صنعتی 3 سیستمهای صف 3

 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
شبیه سازی کامپیوتری 3 تئوری توالی عملیات 3
تئوری و کاربرد پایایی 3 مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته 3
ماشینهای کنترل عددی 2 3 طراحی سیستمهای تولیدی اتوماتیک 3
طراحی و تولید توسط کامپیوتر 3 پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی 3
سیستمهای زمان سنجی 3 برنامه ریزی خطی پیشرفته 3
برنامه ریزی پویا 3 برنامه ریزی متغییرهای صحیح 3
برنامه ریزی تولید پیشرفته 3 مدلسازی شبکه ها 3
برنامه ریزی حمل و نقل 3 کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی 3
تصمیم گیری با معیارهای چند گانه 3 تحلیل شبکه ها 3
بهینه سازی مدلهای غیرخطی 3 قابلیت اطمینانی 3
دروس تخصصی و اصلی سایر شاخه های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 3 مسائل منتخب در مهندسی صنایع حداکثر 6 واحد
  •  دانشجو موظف است حداقل 12 واحد از دروس فوق را انتخاب کند.