تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 12 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پایان نامه و تحقیق : 8 واحد

 

 

دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای مالی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مهندسی مالی 3 مدلهای انتخای سبد سرمایه گذاری 3
فرایندهای تصادفی 3 مدیریت و تحلیل ریسک مالی 3

 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای مالی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
برنامه ریزی استراتژیک 3 بازارهای مالی با درآمد ثابت 3
فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی 3 بازارهای مالی اسلامی 3
اقتصاد سنجی 3 مدیریت سرمایه گذاری 3
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 3 سریهای زمانی مالی 3
طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبانی محاسبات مالی 3 سیستمهای خبره در تصمیمگیری مالی 3
بهینه سازی تصادفی 3    
  • دانشجو موظف است 12 واحد از دروس فوق را انتخاب کند.