تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 12 واحد
دروس اختیاری : 12 واحد
پایان نامه و سمینار : 8 واحد

 

دروس اجباری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی و روشهای مدلسازی 3 روشهای پیش بینی 3
مطالعات علم و فناوری 3 مدیریت داده کاوی 3
مبانی و روشهای مدلسازی و سیستمهای دینامیکی 3 جمع 15

 

  •  یکی از دروس جدول فوق می تواند به عنوان درس انتخابی توسط دانشجو انتخاب گردد.

 

دروس اختیاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مدیریت تغییر 3 سیاستگذاری علم و فناوری 3
تصمیم سازی و تصمیم گیری 3 مدیریت دانش 3
اقتصاد علم و فناوری 3 مدیریت فناوریهای نو ظهور 3
آینده پژوهی ، جامعه و سناریوهای جهانی 3 آینده پژوهی ، اخلاق و فرهنگ 3
آینده پژوهی و توسعه پایدار 3 مدیریت علم خلاقیت و فناوری 3
تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری 3 استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده 3
کارگاه آینده نگاری 3 مدیریت استراتژیک علم و فناوری 3
انتقال فناوری 3 برنامه ریزی استراتژیک 3
ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری 3 روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی 3