حوزه عمومی و نرم افزار ها

//حوزه عمومی و نرم افزار ها
حوزه عمومی و نرم افزار ها2018-07-22T16:39:10+03:30

اصول و فنون مذاکره و بازارسازی در نمایشگاه ها

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-01

 اعلام می گردد

۸

اعلام می گردد 

دارد

۱.۹۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

کارگاه تقویت شم اقتصادی و شناسایی فرصت های کسب و کار

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-02

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۵۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 

مدیریت قراردادهای مبتنی بر فهرست بها

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-03

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

۲.۶۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

 *

مدیریت برند و تبلیغات

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-04

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۵۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 *

 *

مدیریت فروش و توزیع

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-05

اعلام می گردد 

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۳۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

*

طراحی برنامه بازاریابی

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-06

 اعلام می گردد

۸

اعلام می گردد 

دارد

۲.۱۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 

 *

آنالیز محیط بازاریابی

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-07

 اعلام می گردد

 ۸

 اعلام می گردد

دارد

۲.۲۸۰.۰۰

شایستگی

 

 

 

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-08

اعلام می گردد 

 8

اعلام می گردد 

دارد

۱.۹۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-09

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۱۲۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

*

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-10

 اعلام می گردد

 8

 اعلام می گردد

دارد

۱.۷۸۰.۰۰۰

 شایستگی

*

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-11

اعلام می گردد 

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-12

 اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

 شایستگی

*

 *

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-13

 اعلام می گردد

 ۱۶

 اعلام می گردد

دارد

۵.۵۵۰.۰۰۰

 شایستگی

 *

*

*

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-14

 اعلام می گردد

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-15

اعلام می گردد 

16 

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

حل الگوریتم های فرا ابتکاری با استفاده از نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-16

اعلام می گردد 

16 

اعلام می گردد 

دارد

۴،۱۰۰،۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-16

اعلام می گردد 

24

اعلام می گردد 

دارد

۴.۴۰۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

سمینار علم داده

سمینار علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان