حوزه عمومی و نرم افزار ها

//حوزه عمومی و نرم افزار ها
حوزه عمومی و نرم افزار ها2018-07-22T16:39:10+04:30

اصول و فنون مذاکره و بازارسازی در نمایشگاه ها

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-01

 اعلام می گردد

۸

اعلام می گردد 

دارد

۱.۹۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

کارگاه تقویت شم اقتصادی و شناسایی فرصت های کسب و کار

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-02

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۵۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 

مدیریت قراردادهای مبتنی بر فهرست بها

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-03

 اعلام می گردد

اعلام می گردد 

دارد

۲.۶۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

 *

مدیریت برند و تبلیغات

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-04

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۵۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 *

 *

مدیریت فروش و توزیع

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-05

اعلام می گردد 

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۳۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

*

طراحی برنامه بازاریابی

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-06

 اعلام می گردد

۸

اعلام می گردد 

دارد

۲.۱۸۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

 

 *

آنالیز محیط بازاریابی

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-07

 اعلام می گردد

 ۸

 اعلام می گردد

دارد

۲.۲۸۰.۰۰

شایستگی

 

 

 

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-08

اعلام می گردد 

 8

اعلام می گردد 

دارد

۱.۹۸۰.۰۰۰

 شایستگی

 

 

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-09

اعلام می گردد 

اعلام می گردد 

دارد

۲.۱۲۰.۰۰۰

شایستگی

 

 

*

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-10

 اعلام می گردد

 8

 اعلام می گردد

دارد

۱.۷۸۰.۰۰۰

 شایستگی

*

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-11

اعلام می گردد 

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-12

 اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

 شایستگی

*

 *

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-13

 اعلام می گردد

 ۱۶

 اعلام می گردد

دارد

۵.۵۵۰.۰۰۰

 شایستگی

 *

*

*

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-14

 اعلام می گردد

۱۶

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-15

اعلام می گردد 

16 

اعلام می گردد 

دارد

۳.۸۸۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

حل الگوریتم های فرا ابتکاری با استفاده از نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-16

اعلام می گردد 

16 

اعلام می گردد 

دارد

۴،۱۰۰،۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

PC-CC-16

اعلام می گردد 

24

اعلام می گردد 

دارد

۴.۴۰۰.۰۰۰

شایستگی

*

*

 *

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

رادیو مدیریت مدیرفا

رادیو مدیرفا

سبد خرید

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

تماس با خانه مهندسی صنایع