نرم افزارهای عمومی

//نرم افزارهای عمومی
نرم افزارهای عمومی2017-02-08T07:13:42+04:30

اموزش نرم افزار اکسس

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-01/SW

اعلام می گردد 

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی

 *

اموزش نرم افزار اکسل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-02/SW

اعلام می گردد 

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی 

اموزش نرم افزار شبیه سازی ARENA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

 اعلام می گردد

 مقدماتی

 *

 *

 *

 *

اموزش نرم افزار شبیه سازی ED

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

 اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 مقدماتی

اموزش نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-05/SW

 اعلام می گردد

16 

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

پیشرفته 

 *

 *

 *

 *

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

سمینار بزرگ علم داده DATA SCIENCE

آموزش علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

سمینار بزرگ معرفی علم داده DATA MINING

معرفی علم داده

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان