دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN

رئوس مطالب دوره :

آموزش رئوس کنترل کیفیت

آموزش اصول نمونه برداری در کنترل کیفیت

آموزش متد SPC هفت ابزار

آموزش نرم افزار MINITAB

زمان دوره : 

۲۱،۲۷،۲۸ دی ماه ۹۷