دوره آموزش برنامه ریزی تولید

زمان دوره

۱۳،۱۴،۲۰،۲۱ تیر ماه ۹۸

مزایای دوره برنامه ریزی تولید:

امکان انجام برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی موجودی در سازمان

اخذ گواهینامه بین المللی شرکت در دوره آموزشی برنامه ریزی تولید از DNV AUSTRIA

معرفی جهت آزمون برنامه ریزی تولید سازمان فنی و حرفه ای کشور و گواهینامه ILO