دوره آموزش MSP

مزایای دوره MSP:

امکان انجام کنترل پروژه و برنامه ریزی و مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

تهیه WBS و گزارش های پیشرفت با نرم افزار MSP

اخذ گواهینامه بین المللی شرکت در دوره آموزشی کنترل پروژه با MSP از DNV AUSTRIA

معرفی جهت آزمون دوره MSP سازمان فنی و حرفه ای کشور و گواهینامه ILO

زمان دوره : 

۳،۹،۱۰ اسفند ۹۷