توضیحات دوره :

استاندارد ISO 10017: 2003 راهنمایی را برای انتخاب تکنیک های آماری مناسب ارائه می دهد که ممکن است برای یک سازمان در توسعه، پیاده سازی، نگهداری و ارتقاء یک سیستم مدیریت کیفیت با توجه به ایزو 9001 مفید باشد. این کار با بررسی ایزو 9001 که شامل استفاده از داده های کمی و سپس شناسایی و توصیف تکنیک های آماری است که می تواند در هنگام استفاده از چنین داده هایی ، مسمر ثمر باشد.