لجستیک و زنجیره تامین

/لجستیک و زنجیره تامین
لجستیک و زنجیره تامین2017-06-06T16:00:12+04:30

لجستیک در لغت به معنی مدت زمانی است که برای مهیا کردن منابع، مورد نیاز است. مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که مفهوم زمان و مکان را به آن می افزاید و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی، اجرا وکنترل جریان مستقیم و معکوس مواد، کالا و اطلاعات مرتبط و ذخیره سازی کارا و اثربخش آنها میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری می باشد .

در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با توان تحلیل، طرح ریزی و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تامین و فرآیندهای جاری در آن با تاکید بر جنبه های مهندسی است.

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به عنوان کارشناس ارشد، راه حل های علمی و کاربردی در زمینه طراحی، بهینه سازی ساختار و فرآیندهای زنجیره تامین و بهبود عملکرد آنها و همچنین پیاده سازی سیستم های مدیریت زنجیره تامین ارائه نمایند.

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد ان اجباری و ۱۲ واحد اختیاری و ۸ پاحد پایان نامه و سمینار می باشد .

نام درس واحد
طراحی سیستم های صنعتی ۳
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین ۳
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی ۳
فناوری اطلاعات ۳
نام درس واحد
سیستم های توزیع ۳
لجستیک بین الملل ۳
شبیه سازی سیستم های لجستیکی ۳
مدیریت و برنامه ریزی تقاضا ۳
بسته بندی ۳
طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین ۳
مدیریت تدارکات ۳
زنجیره تامین الکترونیکی ۳
زنجیره تامین تحلیلی ۳
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل ۳
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل ۳
طراحی انبار و عملیات آن ۳
مدیریت مواد و موجودی ها ۳
انبارداری و جابجایی مواد ۳
مباحث خاص در زمینه انبارداری ۳
نام درس واحد
اصول شبیه سازی ۳
تحقیق در عملیات  2 ۳
برنامه ریزی تولید ۳
طرحریزی واحدهای صنعتی ۳

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

سمینار بزرگ علم داده DATA SCIENCE

آموزش علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

سمینار بزرگ معرفی علم داده DATA MINING

معرفی علم داده

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان