مدیریت نوآوری و فن‌آوری

/مدیریت نوآوری و فن‌آوری
مدیریت نوآوری و فن‌آوری2017-06-06T14:17:49+04:30
منظور از مدیریت نوآوری و فناوری مجموعه فعالیت هایی است که منتج به تجاری سازی محصولات با بهره مندی از جدیدترین فناوری ها در سطح بنگاه ها می باشد. هدف از ایجاد این گرایش تربیت افرادی است که بتوانند چالش های موجود در ارتباط با مدیریت نوآوری و فناوری را بررسی و تحلیل نموده و راهکارهای مناسبی ارائه نمایند.

از اهداف ایجاد این گرایش آشنایی با اخرین دستاوردهای فناوری در جهات مختلف صنعتی و بکارگیری آن درانواع فرآیندهای تولید به منظور توسعه و تکوین محصولات و فرآیندهای جدید می باشد. در این شاخه به دانشجویان فهمی عمیق و جامع از تفاوت های مابین مدیریت نوآوری و فناوری با روش های سنتی معمولی ارائه خواهد شد.  تمرکز این گرایش بر مسائل و نیازهای عملیاتی و اداری وابسته به مدیریت طراحی و توسعه و تجاری سازی محصولات با استفاده از پیشرفته ترین محصولات خواهد بود.

رشته مدیریت نواوری و فن اوری دارای ۳۲ واحد است که ۱۲ واحد ان اجباری ، ۱۲ واحد ان اختیاری و ۸ واحد ان پایان نامه و سمینار است .

نام درس واحد
اصول حسابداری و هزینه یابی ۳
روشهای تولید  ۲ ۳
کنترل پروژه ۳
نام درس واحد
مبانی مدیریت فناوری ۳
مدیریت نوآوری و خلاقیت ۳
توسعه محصولات و فرایندهای جدید ۳
استراتژی تولید و خدمات ۳
نام درس واحد
ارزیابی، پیش بینی و انتقال فناوری ۳
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ۳
فنون و فناوری نوین تولید ۳
مدیریت دانش ۳
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ۳

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

سمینار بزرگ علم داده DATA SCIENCE

آموزش علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

سمینار بزرگ معرفی علم داده DATA MINING

معرفی علم داده

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان