تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع

/تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع
تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع2019-07-19T09:06:08+04:30

تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۶۶۴۸۳۷۲۱ – ۰۲۱۶۶۴۸۳۹۱۲

نام دور زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
تهیه گزارشات حرفه ای در MICROSOFT EXCEL & POWER BI ۲۰،۲۱،۲۷ تیر ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA ۲۷،۲۸ تیر ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN ۲۸ تیر و ۳،۴ مرداد ۹۸ ۲۴  ثبت نام
آموزش نرم افزار MATLAB ۳،۴ مرداد ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
تربیت مدیر تضمین کیفیت QAMASTER آغاز از ۱۱ مرداد به مدت ۳ ماه ۱۲۰  ثبت نام
نرم افزار PYTHON ۱۰،۱۱،۱۷،۱۸ مرداد ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۲۴،۲۵،۳۱ مرداد و ۱ شهریور ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۳۱ مرداد و ۷،۸ شهریور ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
RAPID MINER ۱۴،۱۵،۲۲ شهریور ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ۲۱،۲۸،۲۹ شهریور ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام

برنامه ریزی تولید

۴،۵،۱۱،۱۲ مهر ماه ۹۸ ۳۲ ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

در صنعت خودرو سازیIATF16949:2016

۱۸،۱۹،۲۵،۲۶ مهر ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۵،۲۶ مهر و ۲ آبان ۹۸ ۲۴  ثبت نام
 تربیت مدیر کنترل کیفیت QC MASTER آغاز از ۹ آبان به مدت ۳ ماه ۱۲۰  ثبت نام
آموزش نرم افزار R ۹،۱۰،۱۶،۱۷ آبان ۹۸  ۳۲  ثبت نام
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت APQP ۳۰ آبان و ۱ آذر ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

در صنایع تجهیزات پزشکی ISO13485:2016

۷،۸،۱۴،۱۵ آذر ۹۸ ۳۲  ثبت نام
دوره جامع مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM+BPMN+BPMS ۱۴،۱۵،۲۱ آذر ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید  ۵،۶،۱۲،۱۳ دی ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
تهیه طرح های توجیهی با نرم افزار COMFAR ۶،۱۲،۱۳ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام

تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

آزمایشگاه ها ISO17025:2018

۱۹،۲۰،۲۶ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۲۰،۲۶،۲۷ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN  ۲۷ دی و ۳،۴ بهمن ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
مدیریت ریسک ۱۰،۱۱ بهمن ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER آغاز از ۱۷ بهمن ۹۸ به مدت ۳.۵ ماه ۱۲۰  ثبت نام
       

 

 

 

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان