گرایش های مهندسی صنایع

سیستم های سلامت

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ تحقیق در عملیات در سلامت
اجباری ۳ بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت
اجباری ۳ فناوری اطلاعات در سلامت
اجباری ۳ استاندارد ها و معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستم های سلامت
اجباری ۰٫۵ کارورزی مهندسی سیستم های سلامت ۱
اجباری ۰٫۵ کارورزی مهندسی سیستم های سلامت ۲
اختیاری ۳ مدل های احتمالی در سلامت
اختیاری ۳ سیستم های اطلاعات سلامت
اختیاری ۳ تصمیم گیری در سیستم های سلامت
اختیاری ۳ شبکه و مکان گسسته در سلامت
اختیاری ۳ واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت
اختیاری ۳ مدلسازی پویایی های سیستم در سلامت
اختیاری ۳ مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم های سلامت
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

 آینده پژوهی

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ مبانی و روش های مدل سازی
اجباری ۳ روش های پیش بینی
اجباری ۳ مطالعات علم و فناوری
اجباری ۳ مدیریت داده کاوی
اجباری ۳ مبانی و روش های مدلسازی وسیستم های دینامیکی
اختیاری ۳ مدیریت تغییر
اختیاری ۳ سیاست گذاری علم و فناوری
اختیاری ۳ تصمیم سازی و تصمیم گیری
اختیاری ۳ مدیریت دانش
اختیاری ۳ اقتصاد علم و فناوری
اختیاری ۳ مدیریت فناوری های نوظهور
اختیاری ۳ آینده پژوهی,جامعه و سناریو های جهانی
اختیاری ۳ آینده پژوهی,اخلاق و فرهنگ
اختیاری ۳ آینده پژوهی وتوسعه پایدار
اختیاری ۳ مدیریت علم و خلاقیت و فناوری
اختیاری ۳ تجزیه و تحلیل سیاست های پژوهش و فناوری
اختیاری ۳ استفاده از نظریه سیستم ها در مطالعات آینده
اختیاری ۳ کارگاه آینده نگاری
اختیاری ۳ مدیریت استراتژیک علم و فناوری
اختیاری ۳ انتقال فناوری
اختیاری ۳ برنامه ریزی استراتژیک
اختیاری ۳ ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری
اختیاری ۳ روش های عددی ارزیابی برنامه ریزی
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

 بهینه سازی سیستم ها

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ اقتصاد مهندسی پیشرفته
اجباری ۳ طراحی سیستم های صنعتی
اجباری ۳ سیتم های صف
اجباری ۳ روش های آماری
اختیاری ۳ شبیه سازی کامپیوتر
اختیاری ۳ برنامه ریزی تولید پیشرفته
اختیاری ۳ فرآیند های احتمالی
اختیاری ۳ برنامه ریزی پیشرفته
اختیاری ۳ برنامه ریزی پویا
اختیاری ۳ مدیریت سیستم های اطلاعاتی
اختیاری ۳ تصمیم گیری چند معیاره
اختیاری ۳ تحلیل سیستم ها
اختیاری ۳ پیش بینی و تحلیل سری های زمانی
اختیاری ۲ مباحث ویژه در مهندسی صنایع
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

سیستم های مالی

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ مهندسی مالی
اجباری ۳ مدل های سبد سرمایه گذاری
اجباری ۳ فرآیند های تصادفی
اجباری ۳ مدیریت و تحلیل ریسک مالی
اختیاری ۳ برنامه ریزی استراتژیک
اختیاری ۳ بازار های مالی با درآمد ثابت
اختیاری ۳ فرآیند های تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی
اختیاری ۳ بازار های مالی اسلامی
اختیاری ۳ اقتصاد سنجی
اختیاری ۳ مدیریت سرمایه گذاری
اختیاری ۳ تصمیم گیری با معیار های چندگانه
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

لجستیک و زنجیره تأمین

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ طراحی سیستم های صنعتی
اجباری ۳ اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین
اجباری ۳ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
اجباری ۳ فناوری اطلاعات
اختیاری ۳ سیستم های توزیع
اختیاری ۳ لجستیک بین الملل
اختیاری ۳ شبیه سازی سیستم های لجستیکی
اختیاری ۳ مدیریت برنامه ریزی و تقاضا
اختیاری ۳ بسته بندی
اختیاری ۳ طراحی و پیکره بندی زنجیره تأمین
اختیاری ۳ مدیریت تدارکات
اختیاری ۳ زنجیره تأمین الکترونیکی
اختیاری ۳ زنجیره تأمین تحلیلی
اختیاری ۳ تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
اختیاری ۳ مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

مدلسازی سیستم های کلان

 

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ برنامه ریزی ریاضی
اجباری ۳ اقتصاد سنجی
اجباری ۳ اقتصاد کلان پیشرفته
اجباری ۳ مدیریت زمان˟
اجباری ۳ اقتصادخرد پیشرفته˟
اجباری ۳ شبیه سازی کامپیوتر˟
اجباری ۳ سیستم های پویا˟
اختیاری ۳ برنامه ریزی تولید پیشرفته
اختیاری ۳ شبیه سازی کامپیوتر
اختیاری ۳ فرآیند های احتمالی
اختیاری ۳ مدیریت زمان
اختیاری ۳ برنامه ریزی پویا
اختیاری ۳ سیستم های پویا ۱
اختیاری ۳ سیستم های صف
اختیاری ۳ مدل های زمان بندی
اختیاری ۳ تئوری تصمیم
اختیاری ۳ بهینه سازی مدل های غیر خطی
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

 

۳واحد از این درس ها اخذ شود˟


مدیریت پروژه

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۲ مدیریت سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح ها
اجباری ۲ روش شناسی و استاندارد های مدیریت پروژه
اجباری ۲ اصول مذاکرات و مدیریت قرارداد ها
اجباری ۳ مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور
اجباری ۳ اصول و نظریه های سازمان و مدیریت
تخصصی ۲ مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه ها
تخصصی ۲ مدریت مناقشات و دعاوی قرارداد های نفت و گاز
تخصصی ۲ ارزیابی فنی,اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالادستی
تخصصی ۲ ارزیابی فنی,اقتصادی و اجتماعی پروژه های پایین دستی
تخصصی ۲ مدیریت تأمین تدارکات و پروژه های نفت و گاز
تخصصی ۲ مدیریت انتقال و توسعه فناوری های نفت و گاز
اختیاری ۲ مباحث منتخب در حوز تخصصی
اختیاری ۲ تصمیم گیری و روش های کمی در مدیریت پروژه
اختیاری ۲ مدیریت ایمنی,بهداشت و محیط زیست
اختیاری ۲ مطالعه موردی
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

مدیریت نوآوری و فناوری

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ مبانی مدیریت فناوری
اجباری ۳ مدیریت نوآوری و خلاقیت
اجباری ۳ توسعه محصولات و فرآیند های جدید
اجباری ۳ استراتژی تولیدو خدمات
اختیاری ۳ ارزیابی,پیش بینی و انتقال فناوری
اختیاری ۳ طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
اختیاری ۳ فنون و فناوری نوین تولید
اختیاری ۳ مدیریت دانش
اختیاری ۳ برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
پایان نامه و سمینار ۸ پایان نامه و سمینار

لجستیک و زنجیره تأمین

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ طراحی سیستم های صنعتی
اجباری ۳ اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین
اجباری ۳ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
اجباری ۳ فناوری اطلاعات
اجباری ۳ روش تحقیق
اجباری ۲ سمینار
اجباری ۶ پایان نامه
اختیاری ۳ سیستم های توزیع
اختیاری ۳ لجستیک بین الملل
اختیاری ۳ شبیه سازی سیستم های لجستیکی
اختیاری ۳ مدیریت برنامه ریزی و تقاضا
اختیاری ۳ بسته بندی
اختیاری ۳ طراحی و پیکره بندی زنجیره تأمین
اختیاری ۳ مدیریت تدارکات
اختیاری ۳ زنجیره تأمین الکترونیکی
اختیاری ۳ زنجیره تأمین تحلیلی
اختیاری ۳ تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
اختیاری ۳ مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل
اختیاری ۳ طراحی انبار وعملیات آٌن
اختیاری ۳ طراحی شبکه در سیستم های حمل و نقل
اختیاری ۳ مدیریت مواد وموجودی ها
اختیاری ۳ انبارداری و جابه جایی مواد
اختیاری ۳ مباحث خاص در زمینه انبارداری

سیستم های اقتصادی و اجتماعی

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ برنامه ریزی ریاضی
اجباری ۳ کامپیوتر و مدیریت داده ها
اجباری ۳ اقتصاد سنجی
اجباری ۳ سیتم های دینامیکی
اجباری ۳ اقتصاد خرد پیشرفته ۱
اجباری ۳ اقتصاد کلان پیشرفته
اجباری ۳ شبیه سازی کامپیوتری
اجباری ۲ سمینار و روش تحقیق
اجباری ۶ پایان نامه
اجباری ۳ اقتصاد سنجی
اختیاری ۳ برنامه ریزی استراتژیک
اختیاری ۳ برنامه ریزی متغیر های صحیح
اختیاری ۳ تئوری شبکه ها
اختیاری ۳ پیش بینی و آنالیز سری های زمانی
اختیاری ۳ سیستم های صف
اختیاری ۳ توسعه و رشد
اختیاری ۳ برنامه ریزی خطی پیشرفته
اختیاری ۳ بهینه سازی مدل های غیر خطی

صنایع-صنایع

 

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ اقتصاد مهندسی پیشرفته
اجباری ۳ طراحی سیستم های صنعتی
اجباری ۳ سیتم های صف
اجباری ۳ روش های آماری
اجباری ۲ سمینار و روش تحقیق
  ۶ پایان نامه
اختیاری ۳ برنامه ریزی تولید پیشرفته
اختیاری ۳ برنامه ریزی خطی پیشرفته
اختیاری ۳ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
اختیاری ۳ شبیه سازی با کامپیوتری
اختیاری ۳ تئوری عملیات
اختیاری ۳ ماشین های کنترل عددی ۲
اختیاری ۳ طراحی وتولید توسط کامپیوتر
اختیاری ۳ روش های فرا ابتکاری
اختیاری ۳  تئوری و کاربرد پایایی
اختیاری ۳ مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته
اختیاری ۳ طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک
اختیاری ۳ پیش بینی و آنالیز سری های زمانی
اختیاری ۳ بهینه سازی مدل های غیر خطی
اختیاری ۳ سیستم های زمان سنجی
اختیاری ۳ برنامه ریزی پویا
اختیاری ۳ برنامه ریزی عدد صحیح
اختیاری ۳ مدلسازی شبکه
اختیاری ۳ برنامه ریزی حمل و نقل
اختیاری ۳ تحلیل شبکه

مهندسی صنایع

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ مدیریت منابع انسانی
اجباری ۳ برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
اجباری ۳ مدیریت عملیات
اجباری ۳ سازماندهی و رهبری
اجباری ۳ مدیریت کیفیت و بهره وری
اجباری ۲ سمینار و روش تحقیق
اجباری ۶ پایان نامه
اختیاری ۳ اقتصاد خرد برای مدیران
اختیاری ۳ بودجه ریزی و کنترل در صنایع
اختیاری ۳ طراحی سیستم های تولیدی کنترل
اختیاری ۳ کنترل و برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری
اختیاری ۳ بازاریابی
اختیاری ۳ مدیریت مالی
اختیاری ۳ کامپیوتر در مهندسی صنایع
اختیاری ۳ سیستم های اطلاعات مدیریت
اختیاری ۳  تئوری و کاربرد پایایی
اختیاری ۳ سیستم های دینامیکی۱
اختیاری ۳ سیستم های دینامیکی۲
اختیاری ۳ دینامیک صنعتی
اختیاری ۳ تحقیق در عملیات پیشرفته
اختیاری ۳ تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
اختیاری ۳ اقتصاد سنجی
اختیاری ۳ شبیه سازی کامپیوتری
اختیاری ۳ برنامه ریزی پویا
اختیاری ۳ برنامه ریزی حمل و نقل
اختیاری ۳ برنامه ریزی خطی پیشرفته
اختیاری ۳ طراحی آزمایش ها
اختیاری ۳ توسعه اقتصادی
اختیاری ۳ فرآیند های تصادفی و احتمال کاربردی
اختیاری ۳ بهینه سازی مدل های غیر خطی

مهندسی مالی

نوع واحد تعداد واحد نام واحد
اجباری ۳ اصول مهندسی مالی
اجباری ۳ مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری
اجباری ۳ فرآیند های تصادفی
اجباری ۳ مدیریت وتحلیل ریسک مالی
اجباری ۲ سمینار در مهندسی مالی
اجباری ۶ پایان نامه
اختیاری ۳ سری های زمانی مالی
اختیاری ۳ بازار های مالی با درآمد ثابت
اختیاری ۳ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
اختیاری ۳ برنامه ریزی استراتژیک
اختیاری ۳ اقتصاد سنجی
اختیاری ۳ سیستم های خبره در تصمیم گیری مالی
اختیاری ۳ بهینه سازی تصادفی
اختیاری ۳ مدیریت سرمایه گذاری
})