نرم افزارهای عمومی

آموزش نرم افزار ACCESS

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 AS-P-01/SW  اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد  ۳٫۸۸۰٫۰۰۰  نرم افزاری * * * *

 


 

آموزش نرم افزار EXCEL

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
AS-P-02/SW   اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد   ۳٫۸۸۰٫۰۰۰  نرم افزاری * * * *

 


 

آموزش نرم افزار شبیه سازی ARENA

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
AS-P-03/SW   اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد   ۵٫۵۵۰٫۰۰۰  نرم افزاری * * * *

 


 

آموزش نرم افزارشبیه سازی ED

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
AS-P-04/SW   اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد   ۳٫۸۸۰٫۰۰۰  نرم افزاری * * * *

 


 

آموزش نرم افزار MATLAB

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 AS-P-05/SW   اعلام میگردد  ۱۶   اعلام میگردد دارد   ۳٫۸۸۰٫۰۰۰  نرم افزاری * * * *

 

})