مهندسی کیفیت

یکساله مهندسی کیفیت

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-01/TR  اعلام می گردد  ۲۷۰  اعلام می گردد  دارد  ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰  ترمیک * * * *

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره                 سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-02/WS  اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-03/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گازو پتروشیمیISO/TS29001:2010

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-04/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO/TS16949:2009

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-05/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-A-06/WS اعلام می گردد ۲۴ اعلام می گردد دارد ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ISO13485:2003

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-06/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت امنیت, ایمنی , بهداشت و محیط زیست HSE-MS

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-07/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۲۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

مدیریت انرژی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-08-DR اعلام می گردد ۸ اعلام می گردد دارد ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ پیشرفته * * * *

تکنیک های ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-08-DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ مستندسازی * * * *

ایمنی مواد شیمیایی(MSDS)

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-09/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ مستندسازی * *

تجزیه تحلیل گزارش دهی حوادث

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-10/DR  اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ مستندسازی *

طراحی وسایل حفاظت فردی متناسب با مشاغل

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-11/DR   اعلام می گردد ۸   اعلام می گردد دارد ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ مستندسازی *

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO/IEC27001:2005

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-12/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000:2005 & HACCP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-13/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۵٫۱۲۰٫۰۰۰ مستندسازی و ممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کنترل نقاط بحرانی HACCP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-A-14/WS   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ مستندسازی * *

روش های خوب تولیدGMP

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
EQ-P-15/DR   اعلام می گردد ۱۶   اعلام می گردد دارد ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تشریح * * * *

سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-16/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ مستندسازی وممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2005

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-17/WS   اعلام می گردد ۲۴   اعلام می گردد دارد ۶٫۵۲۰٫۰۰۰ مستندسازی وممیزی داخلی * * * *

سیستم مدیریت کیفیت جامع TQM

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-A-18/WS   اعلام می گردد  ۲۴   اعلام می گردد دارد  ۸٫۹۰۰٫۰۰۰  مستند سازی  *  *  *  *

طراحی آزمایشات DOE

کد دوره زمان برگزاری مدت (ساعت) تاریخ شروع ظرفیت شهریه (ریال) سطح دوره سطح مخاطبین
دانشجویان کارکنان کارشناسان مدیران
 EQ-P-19/DR   اعلام می گردد  ۱۶   اعلام می گردد  دارد  ۴٫۴۶۰٫۰۰۰  تشریح  *  *  *
})